Statut

C A P I T O L U L    1

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1 – Membrii fondatori:

În baza dreptului constituțional de liberă asociere și în conformitate cu prevederile OG nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările ulterioare, ne constituim în “Asociația pentru Neurochirurgie Constantin Arseni” (engl. Constantin Arseni, Association for Neurosurgery)

 

Art. 2 – Denumirea asociației:
 • Asociația va purta denumirea “Asociația pentru Neurochirurgie Constantin Arseni”, menționată în continuare sub forma abreviată ANCA, denumire rezervată prin dovada disponibilității denumirii nr….……, eliberată la data de …………. de Ministerul Justiției – Serviciul Comunicare și Relații Publice;
 • Denumirea va fi utilizată în toate actele, documentele, publicaţiile şi orice alte înscrisuri precum şi în corespondeţa ce emană de la asociaţie.

 

Art. 3 – Sediul social:

              Sediul social al asociației este în București, în incinta Spitalului Clinic de Urgență “Bagdasar – Arseni”, Șoseaua Berceni, Nr.10-12, Sector 4.

 

Art. 4 – Forma juridică:
 • ANCA este o asociație științifică, apolitică, non-guvernamentală și non-profit, independentă cu personalitate juridică, constituită din persoane fizice, care unește într-un for academic, toți neurochirurgii români legați direct sau indirect prin mentorii lor de fondatorul neurochirurgiei române moderne academicianul Constantin Arseni;
 • Asociația este constituită de membrii fondatori. Orice viitor membru admis în asociație va adera la prezentul statut și va avea drepturile și obligațiile stabilite de lege și de acest statut;
 • Asociația are deplină autonomie organizatorică, funcțională și financiar – contabilă;
 • Orice act, factură, scrisoare sau publicație care emană de la asociație va purta sigla și antetul acesteia care va conține: denumirea, sediul social, numărul de ordine din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor și codul fiscal, va avea număr de înregistrare și va fi autentificat/ă prin ștampilă și semnătura președintelui.

 

Art. 5 – Durata de funcționare:

ANCA se constituie pe o perioadă nedeterminată, începând de la data înregistrării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de la Judecătoria Sectorului 4, București.

C A P I T O L U L   2

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI

Art. 6 – Scopul asociației:

Scopul acestei asociații este primordial științific și urmărește desfășurarea de activități cu caracter medical de cercetare, educație, pregătire profesională și promovarea intereselor profesionale științifice în domeniul neurochirurgiei, pentru ridicarea prestigiului, reprezentarea, susținerea și protejarea neurochirurgiei românești pe plan intern și internațional.

 

Art. 7 – Obiectivele asociației:
 • Dezvoltarea continuă a cunoștiințelor și practicii neurochirurgicale prin: (a) cursuri pentru studenții facultăților de medicină; (b) cursuri și ateliere de lucru pentru rezidenții în neurochirurgie; (c) cursuri de educație medicală continuă pentru specialiștii neurochirurgi; (d) organizarea unor simpozioane, conferințe și congrese tematice neurochirurgicale; (e) prezentarea de referate și alte lucrări științifice la mese rotunde; (f) participări la manifestări științifice similare naționale și internaționale;
 • Organizarea cursurilor și examenelor de certificare a competențelor profesionale, pentru obținerea atestatelor de practică în subspecialități neurochirurgicale;
 • Actualizarea și avizarea tematicilor și bibliografiei pentru examenele în neurochirurgie, la solicitarea organizatorului;
 • Propunerea unor proiecte de optimizare a învățământului universitar și postuniversitar neurochirurgical;
 • Sprijinirea învățământului medical mediu prin: (a) cursuri de urgențe neurochirurgicale în școlile postliceale medicale; (b) ateliere de training pentru formarea asistentelor instrumentare în neurochirurgie;
 • Organizarea bazei de cercetare științifică cu atragerea medicilor tineri în activitatea de cercetare;
 • Dezvoltarea de proiecte și programe de cercetare științifică în domeniul neurochirurgiei cu atragere de fonduri europene pentru modernizarea și echiparea infrastructurii neurochirurgicale practice și de cercetare, conform standardelor internaționale;
 • Perfecționarea continuă a metodologiei cercetării științifice pentru alinierea rezultatelor cercetărilor la cerințele publicațiilor internaționale;
 • Organizarea unui sistem propriu de documentare, informare medicală și sprijinire a editării revistelor de specialitate din țară și străinătate;
 • Furnizarea asistenței de specialitate organismelor guvernamentale si non-guvernamentale solicitante, angajate în protejarea sănătății;
 • Organizarea și sprijinirea unor schimburi de bune practici, vizite de studiu și schimburi de experiență ale membrilor săi cu parteneri din străinătate;
 • Acordarea unor premii, diplome și alte modalități stimulative pentru activitate științifică și profesională deosebită;
 • Implicare în menținerea relațiilor colegiale, în realizarea unui climat de solidaritate între generații, în apărarea membrilor săi la acțiunile și deciziile ce reprezintă surse de presiune sau persecuție profesională exercitate de manageri, reprezentanți ai autorităților locale etc.;
 • Atragerea și folosirea în condițiile legii a unor surse financiare sub formă de donații, subvenții, contribuții, sponsorizări, taxe, cotizații etc. pentru realizarea obiectivelor propuse.
C A P I T O L U L    3

PATRIMONIUL ȘI RESURSELE PATRIMONIALE

Art. 8 – Patrimoniul asociației
 • Activul patrimonial inițial al ANCA este constituit din aport în bani, în sumă de 2000 (două mii) lei, depusă de fiecare membru fondator, într-un cont bancar, deschis la o bancă din România;
 • Patrimoniul poate cuprinde: (a) fonduri bănești în numerar, active sau titluri de valoare; (b) imobile diverse, mijloace de transport și telecomunicații, mobilier, echipamente de birotică, tipărituri, alte mijloace fixe și obiecte de inventar; (c) orice alte valori în condițiile legii, ce servesc atingerii scopului;
 • Pe lângă patrimoniul propriu, ANCA poate avea în administrare sau folosință bunuri puse la dispoziție de către alte persoane fizice sau juridice.

 

Art. 9 – Resursele patrimoniale

Resursele patrimoniale ale ANCA provin din:

 • Cotizațiile anuale ale membrilor în cuantumul stabilit de Consiliul Director;
 • Taxa de înscriere a noilor membri (stabilită de Consiliul Director);
 • Taxe aplicate persoanelor membri sau non-membri ai asociației pentru participarea la activități ale acesteia;
 • Donații, sponsorizări, legate (care pot fi sume de bani, bunuri, drepturi de autor, brevete de invenție, acțiuni, titluri de valoare, imobile, terenuri, alte drepturi de creanță);
 • Dobânzi și dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile, cu respectarea dispozițiilor OG 26/2000;
 • Resurse obținute de la bugetul de stat sau bugetele locale;
 • Fonduri rezultate din contracte de cercetare;
 • Alte sume sau bunuri provenite din orice alte surse legale din țară sau străinătate, destinate realizarii scopurilor asociației.

 

Art. 10 – Utilizarea resurselor patrimoniale
 • Angajarea cheltuielilor asociației se va face în vederea realizării scopurilor și obiectivelor prevăzute în prezentul statut;
 • Fondurile bănești ale asociației pot fi folosite și pentru funcționarea acesteia: chirie, impozite, salarii, indemnizații, taxe, consumuri la utilități (apă, gaz, energie electrică, termică, salubrizare etc.), poștă și telecomunicații (telefon, fax, radio, televiziune, cablu de telecomunicații, internet), materiale de birou, legitimații, materiale pentru corespondență, publicitate, dotarea cu mijloace fixe și obiecte de inventar, lucrări de întreținere, reparații, dobânzi și comisioane bancare etc;
 • Patrimoniul asociației nu poate fi folosit în scop speculativ pentru a aduce profit membrilor săi și nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații ale membrilor acesteia;
 • Nimeni nu poate revendica fonduri sau bunuri din patrimoniu în baza contribuțiilor anterioare sau sub alt motiv;
 • Operaţiunile cu fonduri bănești sunt aprobate de Consiliul Director și se vor face numai cu semnătura trezorierului, al cărui specimen de semnătură a fost depus la bancă;
 • Intrarea sau ieșirea din patrimoniu și orice alte operațiuni privind bunurile sunt aprobate de Consiliul Director;
 • Activitatea economico-financiară a asociației se desfășoară pe baza bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală;
 • Exerciţiul economico-financiar al asociaţiei începe la data de 1 ianuarie a fiecărui an calendaristic şi se încheie la 31 decembrie. Primul exerciţiu financiar va începe la data înregistrării asociaţiei în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor;
 • În caz de dizolvare, activul patrimonial net al ANCA va fi donat unei persoane juridice române de drept privat cu scop identic sau apropiat, stabilită de Adunarea Generală.
C A P I T O L U L    4

COMPONENȚA ASOCIAȚIEI

Art. 11 – Membrii asociației

Asociaţia este alcătuită din: membri fondatori, membri activi, membri corespondenţi şi membri de onoare.

 • Membrii fondatori

Membrii fondatori sunt persoanele fizice înscrise în actul constitutiv al asociației care au consimțit să constituie ANCA, contribuind financiar la activul patrimonial inițial și care dobândesc calitatea de membrii activi de drept, în momentul deciziei de constituire a asociației. Fondatorii sunt și vor rămâne pentru eternitate semnatarii actului constitutiv al asociației. Calitatea de membru activ poate, însă, înceta prin demisie, deces, excludere sau în alte moduri prevăzute de lege și de statutul asociației.

 • Membrii activi

Statutul de membru activ este accesibil persoanelor fizice medici primari, specialiști și rezidenți în neurochirurgie, care aderă la prezentul statut și contribuie la realizarea scopului și obiectivelor asociației. Membrii activi dobândesc această calitate în urma înaintării unei cereri de înscriere către Consiliul Director și dovada plății taxei de înscriere și a cotizației anuale.

 • Membrii corespondenți

Membrii corespondenți sunt medici, cercetători, cadre universitare, români sau străini, care doresc să participe la activitatea științifică a ANCA. Ei dobândesc această calitate în urma înaintării unei cereri de înscriere către Consiliul Director, care poate decide pentru fiecare caz în parte, obligația sau scutirea de plata taxei de înscriere și a cotizației anuale. Membrii corespondenți nu au drept de vot, nu pot fi numiți în organele de conducere administrative sau de control ale asociației.

 • Membrii de onoare

Membrii de onoare sunt personalități din România și străinătate cu însemnate contribuții în domeniul neurochirurgiei și/sau al neuroștiințelor în general, care au sprijinit ANCA prin  activități de cercetare, educație și pregătire profesională și au contribuit la cunoașterea și reprezentarea ei pe plan internațional. Calitatea de membru de onoare se acordă de Adunarea Generală la propunerea președintelui. Membrii de onoare nu au drept de vot, nu pot fi numiți în organele de conducere administrative sau de control ale asociației și sunt scutiți de plata taxei de înscriere și a cotizației anuale.

 

Art. 12 – Drepturile membrilor activi ai asociației
 • Să participe cu drept de vot la Adunările Generale, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al asociației;
 • Să inițieze și să ia parte la acțiunile organizate de asociație;
 • Să facă propuneri cu privire la activitatea asociației, completarea sau modificarea statutului, folosirea fondurilor și activitatea structurilor de conducere;
 • Să beneficieze de programele inițiate de asociație pentru ridicarea calității pregătirii profesionale;
 • Să beneficieze de toate înlesnirile și facilitățile pe care asociația le poate acorda membrilor săi;
 • Să aleagă și să fie aleși în structurile de conducere și de control ale asociației;
 • Să se retragă liber din asociație;
 • Să consulte baza de date, lucrările, publicațiile și orice materiale de care dispune asociația și să beneficieze de toate faciliățile tehnice oferite de aceasta;
 • Să primească sprijin moral și asistență din partea asociației în cazul unor surse de presiune sau persecuție profesională exercitate de manageri, reprezentanți ai autorităților locale etc.

 

Art. 13 – Obligațiile membrilor activi ai asociației
 • Să achite cu regularitate și în termenul stabilit cotizația anuală;
 • Să respecte prevederile statutului și hotărârile structurilor de conducere ale asociației;
 • Să participe la Adunările Generale ale asociației și să ia parte la dezbateri
 • Să participe la acțiunile organizate de asociație și să sprijine asociația în organizarea și desfășurarea acestora;
 • Să nu aducă prejudicii materiale sau morale asociației sau membrilor săi.

 

Art. 14 – Retragerea și pierderea calității de membru
 • Un membru ANCA se poate retrage din asociație prin completarea unei cereri de retragere adresată Consiliului Director;
 • Pierderea calității de membru ANCA are loc în următoarele situații: (a) neplata cotizației anuale după primirea a două atenționări scrise din partea Consiliului Director; (b) deces sau pierderea capacității fizice; (c) excludere. Excluderea poate fi decisă de Consiliul Director pentru nerespectarea prevederilor statutului și a hotărârilor structurilor de conducere, aducerea de prejudicii materiale sau morale asociației, angajarea în activități care contravin scopului și obiectivelor asociației, condamnare penală;
 • Redobândirea calității de membru poate fi decisă de Consiliul Director, dacă fapta pentru care a fost pierdută calitatea de membru nu este una penală, neprescrisă.

 

Art. 15 – Cotizațiile membrilor
 • Cotizațiile se plătesc anual pentru anul în curs;
 • Cuantumul cotizațiilor anuale este stabilit de Consiliul Director cu ocazia elaborării și aprobării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul în curs și se comunică membrilor pe site-ul asociației;
 • Membrii onorifici și corespondenți sunt scutiți de la plata cotizației.
C A P I T O L U L    5

STRUCTURILE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ȘI CONTROL

Art. 16 – Adunarea Generală
 • Adunarea Generală este forul suprem de conducere al ANCA alcătuit din toți membrii activi ai asociației;
 • Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară anual și în sesiune extraordinară ori de câte ori este nevoie;
 • Adunarea Generală este statutar constituită în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor activi. Dacă Adunarea Generală nu a întrunit cvorumul necesar pentru a fi legal constituită se convoacă o nouă sesiune care va decide indiferent de cota de participare a membrilor activi;
 • Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul Director, prin mijloace clasice sau electronice cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării adunării. In convocator se vor preciza locul de desfășurare, data, ora și ordinea de zi. Convocarea poate fi făcută și la cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor activi;
 • Conducerea lucrărilor Adunării Generale este asigurată de un prezidiu format din președinte, secretar, un vicepreședinte și 2 membri. Președintele Adunării Generale este președintelui asociației, sau în lipsa acestuia vicepreședintele;
 • Fiecare membru are dreptul la un singur vot. In caz de egalitate de voturi, votul președintelui este decisiv;
 • Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți;
 • Hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu excepția voturilor privind persoane fizice (alegeri, excludere), când votul este secret. Adunarea Generală poate decide vot secret și în alte situații. Nu este admis votul prin corespondență;
 • Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii și pentru membrii absenți sau care au votat împotriva;
 • Dezbaterile și hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către secretar;
 • Atribuțiile Adunării Generale sunt: (a) modifică Actul Constitutiv și statutul asociației prin acte adiționale; (b) alege și revocă prin vot Președintele asociației, cu excepția primului președinte fondator numit în Actul Constitutiv; (c) alege şi revocă prin vot membrii Consiliului Director; (d) verifică activitatea Consiliului Director și a Cenzorului, analizează şi aprobă rapoartele întocmite, modifică sau anulează hotărârile și actele acestora considerate inadecvate și decide descărcarea lor; (e) aprobă raportul financiar pe anul precedent întocmit de contabil, adoptat și prezentat de Consiliul Director; (f) dizolvă şi lichidează asociaţia, stabilind destinaţia bunurilor rămase după lichidare; (g) ratifică schimbarea sediului social hotărâtă de către Consiliul Director; (h) aplică sancțiunea de excludere; (i) decide asupra altor atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

 

Art. 17 – Consiliul Director
 • Consiliul Director reprezintă organul executiv al asociației și este format dintr-un număr impar de 5 (cinci) membri: președinte, care este și președintele asociației, un vicepreședinte, un secretar și 2 (doi) membri. Adunarea Generală poate hotărî creșterea numărului membrilor Consiliului Director la 7 (șapte), dacă numărul membrilor asociației depășește cifra de 100 sau 9 (nouă), dacă numărul membrilor asociației depășește cifra de 200.
 • Membrii primului Consiliu Director sunt membrii fondatori, numiți în actul constitutiv al ANCA și vor îndeplini această funcție pe perioada unui mandat de 5 (cinci) ani;
 • Următorii membri ai Consiliului Director vor fi aleși de Adunarea Generală, prin vot secret, dintre membri activi, pentru mandate de câte 5 (cinci) ani;
 • Mandatul unui membru al Consiliului Director poate înceta prin demisia sa aprobată de Adunarea Generală;
 • Numărul mandatelor unui membru al Consiliului Director este nelimitat, dacă acesta îndeplinește voința și cvorumul Adunării Generale;
 • Consiliul Director exercită conducerea asociației în perioada dintre sesiunile Adunării Generale și hotărăște în toate problemele ce intră în competența sa;
 • Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în fața Adunării Generale;
 • Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele și faptele sale, în cazul încălcării legislației sau dispozițiilor primite;
 • Consiliul Director se întrunește la convocarea președintelui, ori de câte ori este necesar, dar minim o dată pe trimestru;
 • Hotărârile Consiliului Director sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți la întâlnirile Consiliului, în condițiile prezenței a cel puțin 3 din numărul total de 5 membri. Toate hotărârile Consiliului Director se consemnează într-un registru și sunt semnate de președinte și secretar;
 • Atribuțiile Consiliului Director: (a) convoacă Adunarea Generală; (b) asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale; (c) adoptă și prezintă anual în fața Adunării Generale raportul de activitate, raportul financiar pe anul precedent, precum și alte informări și propuneri; (d) autorizează operațiunile financiare; (e) stabilește cuantumul cotizaţiei de membru; (f) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației; (g) aprobă primirea și excluderea membrilor societății în condițiile prezentului statut; (h) desemnează și revocă trezorierul; (i) decide cu privire la intrarea sau ieșirea din patrimoniu și asupra altor operațiuni legate de imobile și mijloace fixe; (j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau hotărâte de Adunarea Generală.

 

Art. 18 – Președintele
 • Primul președinte al ANCA este membrul fondator al asociației, numit în actul constitutiv și va îndeplini această funcție pe perioada unui mandat de 5 (cinci) ani;
 • Adunarea Generală nu poate revoca din funcție președintele fondator al asociației, fără modificarea prezentului statut;
 • Mandatul președintelui fondator poate înceta prin demisia sa aprobată de Adunarea Generală;
 • Următorii președinți ai ANCA vor fi aleși de Adunarea Generală, dintre membrii fondatori, prin vot secret, pentru mandate de câte 5 (cinci) ani. Dacă membrii fondatori nu-și exprimă acordul de voință, sunt în incapacitate fizică, sau și-au pierdut calitatea de membrii activi, Adunarea Generală poate hotărî alegerea unui președinte dintre membrii activi nefondatori;
 • Numărul mandatelor unui președinte este nelimitat, dacă îndeplinește voința și cvorumul Adunării Generale;
 • La încheierea mandatului, un președinte al ANCA, neales sau care nu dorește reînoirea mandatului, devine automat președinte de onoare și va face parte din Consiliul Director, ca membru cu drept de vot;
 • Președintele ANCA are pe lângă atribuțiile obișnuite de membru al Consiliului Director și următoarele atribuții specifice: (a) convoacă Consiliul Director; (b) prezidează ședințele Adunării Generale și ale Consiliului Director; (c) coordonează activitățile curente ale asociației și ia decizii între ședințele Consiliului Director; (d) reprezintă și angajează asociația în numele Consiliului Director, în raporturile cu terții, persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate; (e) vizează operațiunile financiare propuse de trezorier și aprobate de Consiliul Director; (f) are drept de veto în cadrul Adunării Generale și al Consiliului Director cu privire la deciziile importante ce privesc ANCA cât și pentru aprobarea unor proiecte foarte importante pentru asociație.

 

Art. 19 – Secretarul

Secretarul asociației este membrul Consiliului Director, care pe lângă atribuțiile obișnuite are și următoarele atribuții specifice: (a) reprezintă ANCA în fața organelor administrative și de jurisdicție și semnează propriu și valabil pentru asociație; (b) rezolvă problemele curente de corespondență, arhivare, evidență la zi a membrilor; (c) întocmește raportul anual de activitate al asociației care va fi înaintat spre adoptare Consiliului Director; (d) monitorizează propuneriile, sugestiile, reclamațiile și contestațiile care privesc asociația.

 

Art. 20 – Trezorierul
 • Trezorierul este desemnat și revocat de Consiliul Director;
 • Trezorierul nu poate fi membru al Consiliului Director;
 • Trezorierul are următoarele atribuții: (a) ține evidența patrimoniului asociației; (b) execută operațiunile financiare care vor fi înaintate spre aprobare Consiliului Director și vor fi vizate de Președinte; (c) sprijină încasarea cotizațiilor și colectarea de fonduri;
C A P I T O L U L    6

PERSONALUL AUXILIAR

ANCA poate angaja cu contract individual de muncă, contract parțial de muncă sau convenție civilă de prestări servicii, conform legislației muncii, persoane fizice pentru executarea unor activități auxiliare speciale: contabil, cenzor, șofer etc. Comitetul Director hotărăște necesarul personalului și tipul contractului de muncă pe care îl va încheia cu prestatorul și se ocupă cu publicarea și organizarea concursului, în cazul personalului angajat cu normă întreagă sau cu încheierea convenției civile de prestări servicii, după caz.

 

Art.21 – Contabilul

Contabilul este persoana fizică angajată, cu studii de specialitate, care va ține evidența contabilă a asociației, conform sarcinilor sale din fișa postului și va răspunde de legalitatea actelor întocmite. Contabilul întocmește raportul financiar pe anul precedent care va fi înaintat spre adoptare Consiliului Director și supus spre aprobare Adunării Generale.

 

Art. 22 – Cenzorul
 • Cenzorul este persoana fizică cu studii economice, angajată de ANCA pentru controlul financiar intern al asociației;
 • Cenzorul are următoarele atribuții: (a) verifică modul în care aeste administrat patrimoniul asociației; (b) întocmește rapoartele de control și le prezintă spre aprobare Adunării Generale.
C A P I T O L U L    7

DIZOLVAREA ȘI LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Asociația se dizolvă și se lichidează în conformitate cu prevederile OG 26/2000 cu modificările și completările ulterioare, sau a prevederilor legale la acea dată.

 

Art. 23 – Dizolvarea ANCA
 • ANCA se poate dizolva prin hotărârea Adunării Generale care numește și lichidatorii;
 • În termen de 15 zile de la ședința de dizolvare, procesul verbal întocmit de lichidatori, în formă autentică, se depune la Judecătoria Sectorului 4;
 • ANCA încetează la data radierii din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;

 

Art. 24 – Lichidarea ANCA
 • Mandatul Consiliului Director încetează la data numirii lichidatorilor;
 • Lichidatorii sunt obligați să facă inventarul și bilanțul patrimoniului din care să se constate exact activul și pasivul asociației, care vor fi consemnate în procesul verbal;
 • Bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător, desemnate pe baza hotărârii Adunării Generale conform art. 60, alin. (1) și (2) din OG 26/2000;
 • Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile din patrimoniul asociaţiei conform prevederilor prezentului statut, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
C A P I T O L U L    8

DISPOZIȚII FINALE

Art. 25

Modificarea prezentului statut se face prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală și produce efecte după întocmirea unui act adițional și înscrierea modificării în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Sectorului 4, cu aplicarea corespunzătoare a condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de lege;

 

Art. 26

Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare actualizate;

 

Art. 27

ANCA are siglă proprie înregistrată cu drept de folosință exclusivă, antet și ștampilă rotundă;

APROBAT

În Adunarea Generală a ANCA la data de 23 februarie 2018.